Цијене

 

 

 

У билтену "Цијене" објављују се детаљнији подаци из области статистике потрошачких цијена и цијена произвођача индустријских производа. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена, на свеобухватан начин су приказана кретања малопродајних цијена, као и цијена произвођача индустријских производа. 

 

Билтен садржи мјесечне серије података, на нивоу укупног индекса и индекса одјељака - главних категорија потрошње према Класификацији индивидуалне потрошње по намјени (Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP) везано за потрошачке цијене као и серије података на нивоу укупног индекса и индекса области индустријске производње, према Номенклатури индустријских производа (НИП БиХ/PRODCOM 2016) за произвођачке цијене.

 

Подаци су дати у табелама из којих се могу анализирати годишња кретања цијена у односу на различите временске периоде.

 

У циљу лакшег коришћења података у билтену су дата основна методолошка објашњења.

 

У првом дијелу билтена дате су временске серије на нивоу укупног индекса са различитим референтним базама.

 

У другом дијелу приказани су индекси по мјесецима за претходну годину према главним категоријама потрошње, односно областима индустријске производње, док је у задњем дијелу дата структура - учешће главних категориија у укупној потрошњи домаћинстава, као и учешће области индустријске производње у укупној вриједности продаје. 

 

 

БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2020.
        У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у више
 
БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2019. (друго, измијењено издање)
        У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у више
 
БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2018.
        У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у Републици Српској више
 
страна 1 од 4 сљедећа