Потрошња и услови живота

 

 

 

Анкета о потрошњи домаћинстава у Републици Српској је спроведена 2004, 2007, 2011, 2015 и 2021/2022. године, у складу са методолошким препорукама Европске уније и међународним стандардима, чиме се обезбједила међународна упоредивост података.

 

Анкетом се од домаћинстава прикупљају подаци о издацима за потрошњу, потрошњи из властите производње, приходима, као и подаци о важнијим показатељима животног стандарда, те подаци о основним демографским, економским и социјалним карактеристикама домаћинстава. Прикупљени подаци омогућују да се оцијени ниво сиромаштва у Републици Српској, састав сиромашних и угроженост појединих категорија становништва. 

 

Анкету о мјерењу животног стандарда (Living Standard Measurement Survey) су у јесен 2001. године, провеле три статистичке институције у БиХ у сврху прикупљања података потребних за процјену животног стандарда становништва и обезбјеђивања кључних индикатора потребних за формулацију социјалне и економнске политике.

 

Серија панел анкета домаћинстава Босне и Херцеговине "Живјети у БиХ" (ЖуБиХ) проведена је на подузорку Анкете о мјерењу животног стандарда, у периоду 2002-2004. година.

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА