Тржиште рада

 

 

 

СТАТИСТИКА РАДА:

 

 

ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ

 

 

 

 

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ

 

 

 

 

ТРОШКОВИ РАДА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика тржишта рада је усмјерена на прикупљање, обраду и дисеминацију података о тржишту радне снаге, радно способном становништву, запосленима, незапосленима, исплаћеним бруто и нето платама, исказаним потребама за запошљавањем, нивоу и структури трошкова рада, као и на компилацији  индекса трошкова рада.

  

Aнкета о радној снази

Анкета о радној снази је статистичка активност којом се прикупљају подаци о основним карактеристикама радне снаге, на основу којих се врши процјена укупне радне снаге у Републици Српској. Главни циљ анкете јесте добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва: запослена, незапослена и неактивна лица. Анкетом о радној снази поклања се посебна пажња становништву радног узраста (старог 15 и више година), а добијени подаци користе се за праћење, мјерење и оцјењивање економских и друштвених кретања у Републици Српској.

 

Формална запосленост

Подаци о броју запослених, који имају заснован радни однос са послодавцем на основу Уговора о раду, прикупљају се путем Полугодишње статистичке активности (у марту и септембру)  за запослене у пословним субјекатима и  на основу података Пореске управе Републике Српске  за  предузетнике и запослене код њих. 

 

Просјечне плате

Подаци о просечним платама  добијају се на основу Мјесечне статистичке активности о запосленима и платама запослених РАД-1, која се спроводи на узорку којим је обухваћено око 70% укупног броја запослених у пословним субјектима. Просјечне плате израчунавају се тако што се укупно исплаћена маса плата у мјесецу дијели са бројем запослених на које се односе извршене исплате.

 

Трошкови рада

Подаци о трошковима рада се добијају на основу Четворогодишње статистичке активности о трошковима рада. Циљ је да се добију подаци о нивоу и структури трошкова рада послодавца по основу ангажовања радне снаге  и да омогући поређење трошкова рада на тржишту Републике Српске са тржиштима у окружењу.