Структурне пословне статистике

 

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ:

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА

 

 

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ ПОДРУЖНИЦА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Структурне пословне статистике производе показатеље, у потпуности усклађене са европским стандардима, који омогућавају анализу и праћење пословања тржишних произвођача. Произведени показатељи користе се за анализу структуре активних тржишних предузећа по дјелатностима, структуре фактора коришћених у процесу производње, анализу пословног успјеха и конкурентности предузећа и за анализу пословног развоја на националном и међународном нивоу.

 

Подаци структурних пословних статистика представљају значајне инпуте за процјене и обрачун макроекономских агрегата националних рачуна, обрачун пондера за израчунавање индекса у краткорочним статистикама, као и за ажурирање података у Статистичком пословном регистру.

 

Извор података за структурне пословне статистике је Годишњи извјештај структурних пословних статистика за предузећа која имају сједиште у Републици Српској и која су предала завршне рачуне за претходну пословну годину.