Грађевинарство

 

 

 

СТАТИСТИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА:

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

 

 

 

 

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 

 

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА

 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКА АКТИВНОСТ

 

 

 

Статистика грађевинарства има за циљ да обезбиједи податке о грађевинској активности који су прикупљени путем мјесечних, тромјесечних и годишњих извјештаја пословних субјеката.

 

Mјесечним извјештајем добијају се подаци о издатим грађевинским дозволама а резултати активности се публикују у форми тромјесечног саопштења.

 

Тромјесечним извјештајима добијају се подаци о вриједности извршених радова на објектима високоградње и објектима нискоградње, просјечном броју радника на градилиштима, извршеним ефективним часовима рада радника на градилиштима у земљи и иностранству и цијенама продатих нових станова.

 

Годишњим извјештајем добијају се подаци о објектима, зградама и становима у земљи.