Животна средина

 

 

БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2019.
  Статистички билтен „Животна средина" је публикацијаРепубличког завода за статистику која корисницима пружа увид у низдиректних и индиректних података о стању животне средине у РепублициСрпској.           више
 
Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2017.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2017. години износила је 9 321,3 Gg CO2-eq, што је за више
 
Отпад из производних дјелатности, 2018.
            Током 2018. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и више
 
страна 1 од 3 сљедећа