БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2023.

 

Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу Билтена приказани су подаци за 2022. годину док су у другом дијелу дати подаци по годинама, од 2018. до 2022. године.

Енергетски биланси садрже годишње податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и расподјели електричне енергије, топлотне енергије, угља, природног гаса, биогаса, нафте и деривата нафте у Републици Српској. У енергетским билансима за 2022. годину за сваки енергент дати су подаци у природној (физичкој) јединици мјере и у ТЈ (тераџулима). Подаци дати по годинама, од 2018. до 2022. године, приказани су у TJ.

Методологија за израду енергетских биланса, дефинисање и груписање енергената и видова енергије, као и статистичка терминологија, усклађени су са стандардима Међународне агенције за енергију и Евростата.

 

 

    

 

 

 

Билтен                   


Табеле