Правила рада

Статистичка начела

 

У свом раду на производњи поузданих, релевантних и међународно упоредивих статистичких података Завод се руководи Кодексом праксе Европске статистике и УН принципима званичне статистике, од којих су најбитнији:

 

 

НАЧЕЛО ПРОФЕСИОНАЛНЕ НЕЗАВИСНОСТИ

 

Професионална независност статистичких институција од осталих политичких, регулаторних и управних органа и тијела, те субјеката из приватног сектора, обезбјеђује поузданост европске статистике.

 

 

НАЧЕЛО ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

 

Статистичке институције имају јасна правна овлашћења за прикупљање података за потребе европске статистике. Управна тијела, предузећа и домаћинства, као и шира јавност, могу се приморати законским путем, а на захтјев статистичких институција, да дозволе приступ подацима или да их доставе за потребе европске статистике.

 

 

НАЧЕЛО АДЕКВАТНОСТИ РЕСУРСА

 

Ресурси доступни статистичким институцијама морају бити довољни да се испуне захтјеви европске статистике.

 

 

НАЧЕЛО ПРЕДАНОСТИ КВАЛИТЕТУ   

 

Статистичке институције посвећене су квалитету. Оне систематично и редовно идентификују предности и недостатке како би се континуирано побољшавао квалитет процеса и производа.

 

 

НАЧЕЛО СТАТИСТИЧКЕ ПОВЈЕРЉИВОСТИ     

 

Тајност давалаца података (домаћинстава, предузећа, управних јединица и осталих изјештајних јединица), повјерљивост информација које пружају и њихова употреба искључиво у статистичке сврхе, у потпуности су загарантовани.

 

 

НАЧЕЛО НЕПРИСТРАСНОСТИ И ОБЈЕКТИВНОСТИ

 

Статистичке институције развијају, производе и дисеминирају европске статистике поштујући научну независност на објективан, стручан и транспарентан начин, тако да се сви корисници третирају једнако.

 

 

НАЧЕЛО ДОБРЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

 

Добра методологија подупире квалитет статистике. За то су неопходни одговарајући алати, поступци и стручност.

 

 

НАЧЕЛО ОДГОВАРАЈУЋЕ СТАТИСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

Одговарајуће статистичке процедуре, које се примјењују од прикупљања података до њиховог потврђивања, подупиру квалитет у статистици.

 

 

НАЧЕЛО УМЈЕРЕНЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ ДАВАЛАЦА ПОДАТАКА     

 

Захтјеви при извјештавању су пропорционални потребама корисника и не представљају превелико оптерећење за даваоце података. Статистичке институције прате оптерећеност при извјештавању и постављају циљеве за смањење исте у наредном периоду.

 

 

НАЧЕЛО ЕКОНОМИЧНОСТИ

 

Ресурси се употребљавају ефикасно.

 

 

НАЧЕЛО РЕЛЕВАНТНОСТИ   

 

Европска статистика задовољава потребе корисника.

 

 

НАЧЕЛО ТАЧНОСТИ И ПОУЗДАНОСТИ

 

Европска статистика тачно и поуздано одражава стварност.

 

 

 

НАЧЕЛО ПРАВОВРЕМЕНОСТИ И ТАЧНОСТИ ОБЈАВЕ     

 

Европска статистика се објављује правовремено и у одређено вријеме.

 

 

НАЧЕЛО УСКЛАЂЕНОСТИ И УПОРЕДИВОСТИ

 

Европске статистике имају временску и унутрашњу досљедност, те су упоредиве међу регијама и државама; могуће је комбиновање и заједничка употреба сродних података добијених из различитих извора.

 

 

НАЧЕЛО ДОСТУПНОСТИ И ЈАСНОЋЕ

 

Европска статистика представља се на јасан и разумљив начин, објављује се на одговарајући и примјерен начин, а расположива је и доступна на непристрасној основи заједно са метаподацима и смјерницама.