Стратегија

 

 

МИСИЈА

 

Мисија Републичког завода за статистику је пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података које задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника и одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, подручју заштите животне средине и природних ресурса.

 

Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу статистичких стандарда и савремене технологије, уз заштиту статистичке повјерљивости, оптимално коришћење ресурса и разумно оптерећење давалаца података.

 

 

ВИЗИЈА

 

Републички завод за статистику је јачањем својих стручних и инфраструктурних капацитета и усвајањем и примјеном најбоље статистичке праксе постигао потпуну усклађеност са међународним статистичким стандардима и начелима Кодекса праксе европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности као што су стручност, независност, непристрасност и отвореност. Корисницима се под једнаким условима пружају релевантни и висококвалитетни статистички подаци и услуге, а оптерећење давалаца података је на разумном нивоу и пропорционално је потребама корисника.

     

 

ВРИЈЕДНОСТИ

 

Вриједности и принципи којима се у раду руководи Републички завод за статистику су: професионална независност, објективност, корисничка оријентација, преданост квалитету, статистичка повјерљивост, повећање ефикасности и тимски рад, поштовање знања и искуства, стално усавршавање запослених.

 

Међусобно повјерење између давалаца података, произвођача статистике и корисника података је од изузетне важности. Независност статистичких институција од било каквих вањских утицаја је гаранција повјерења у статистички систем. Преданост квалитету, тимски рад, поштовање знања и искуства, стално усавршавање запослених су вриједности које битно утичу на задовољство корисника и запослених.

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ  

 

- Производња, обрада и чување статистичких података и информација;

- Координација статистичких активности;

- Развој и унапређење статистичких активности;

- Европске интеграције и међународна сарадња;

- Обезбјеђење и дисеминација статистичких података;

- Укључивање ACQUIS-а у статистичку праксу;

- Реализација препорука Глобалне процјене статистичког система БиХ;