Статистички систем

 

 

 

 

СТАТИСТИКА И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

 

 

Надлежни орган за послове статистике у Републици Српској је Републички завод за статистику (члан 4. Закона о статистици Републике Српске).

 

У оквиру послова из свог дјелокруга производњу статистике у Републици Српској такође, организују и врше и други овлаштени произвођачи статистике у складу са Законом о статистици Републике Српске и Програмом статистичких истраживања Републике Српске:

 

Министарство финансија

Министарство унутрашњих послова

Министарство правде

Министарство  рада и борачко-индавлидске заштите

Фонд здравственог осигурања

Институт за  јавно здравство

Агенција за банкарство

Фонд пензијског и инвалидског осигурања

Републички хидро-метеоролошки завод

 

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ, АГЕНЦИЈЕ ЗА СТАТИСТИКУ И ОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА СТАТИСТИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


 

Међусобни односи између ентитетских Завода и Агенције за статистику одређени су чланом 18 Закона о статистици БиХ и Споразумом о примјени јединствених методологија и стандарда при изради статистичких података БиХ. 

 

  Споразум о примјени јединствених методологија и стандарда при изради статистичких података БиХ 

 

Односи између Завода и овлашћених органа и организација за производњу статистике, заснивају се на међусобној сарадњи, у складу са Законом о статистици Републике Српске.

 

Завод и овлаштени органи и организације за производњу статистике заједнички раде на реализацији Статистичког програма Републике Српске.

 

У циљу реализације статистичких активности и међусобне размјене података Завод закључује споразуме са административним изворима података у Републици Српској.

 

Завод има закључене сљедеће споразуме о сарадњи:

 

  Републички завод за статистику/Републички хидрометеоролошки завод

 

 Републички завод за статистику/Телекомуникације РС  

 Републички завод за статистику/Републичка управа за инспекцијске послове

 

Осим наведених институција са којима Републички завод за статистику има закључене споразуме, треба поменути интезивну сарадњу са Економским факултетом, Економским институтом и Бањалучком берзом а.д. Бања Лука.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТАТИСТИКЕ У БиХ


 

Поред Завода који је надлежан за прикупљање, обраду и дистрибуцију статистичких података на територији Републике Српске, у складу са Законом о статистици БиХ производњу и дистрибуцију статистичких података у Федерацији БиХ врши Федерални завод за статистику. Агенција за статистику БиХ надлежна је за производњу статистике на нивоу БиХ као и за производњу статистике у Дистрикту Брчко гдје Агенција има експозитуру као своју организациону јединицу.

 

Међусобни односи између ентитетских Завода и Агенције за статистику одређени су чланом 18 Закона о статистици БиХ и Споразумом о примјени јединствених методологија и стандарда при изради статистичких података БиХ. 

 

Односи између Завода и  органа и организација овлашћених за  израду статистичких података заснивају се на међусобној сарадњи одређеној члановима 22 и 23 Закона о статистици Републике Српске.

 

Републички завод за статистику остварује сарадњу у размјени података са административним изворима путем закључених Споразума о међусобној сарадњи или на основу захтјева за добијање података.

 

У складу са основним принципима овлашћени произвођачи додјељују послове званичне статистике одређеној организационој јединици, тако да задаци не буду у супротности са принципима званичне статистике. Основни принципи званичне статистике  се примјењују на ту организациону јединицу у односу на остали дио одјељења којој јединица припада.

 

НАЈВАЖНИЈИ ПРАВНИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ СТАТИСТИКЕ

 

 

Завод свој рад темељи на сљедећим правним актима:

 

  Закон о статистици Републике Српске


   

Законом о статистици Републике Српске утврђује се организација статистике у Републици Српској, њен дјелокруг рада, овлашћења, одговорности, као и друга питања  значајна за производњу статистике.

 

Производња статистике, укључује све активности потребне за припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, компилацију, анализу и дистрибуцију статистичких података.

 

При производњи статистике примјењују се јединствене методологије и јединствени статистички стандарди, усклађени са усвојеним стандардима БиХ, темељним принципима званичне статистике усвојеним од стране Комисије УН-а.

 

  Закон о статистици БиХ

  Закон о измјенама и допунама Закона о статистици БиХ

 

Законом о статистици БиХ успоставља се правни оквир за организацију, израду и дистрибуцију статистичких података за ниво Босне и Херцеговине.

 

Статистички програм Републике Српске

 

Статистички програм Републике Српске је вишегодишњи, програмски стратешки документ у области статистике Републике Српске, у складу са којим се доносе годишњи планови рада у Републичком заводу за статистику и овлаштеним произвођачима статистике у Републици Српској.

 

Програм доноси Народна Скупштина Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске.

 

Циљ статистичког програма Републике Српске је да осигура производњу конзистентних и упоредивих статистичких података, да што објективније прикаже стварно стање ствари, да изврши дистрибуцију података крајњим корисницима на неутралан и непристрасан начин, да статистички прати појаве које су битне за органе који доносе одлуке, те да се у пуној мјери омогући право корисницима на приступ свим информацијама и статистичким подацима осим ако су у питању лични повјерљиви подаци.

 

Статистички програм Републике Српске усклађује се са Статистичким програмом на нивоу БиХ.

 

План рада Републичког завода за статистику 

 

Годишњи планови рада у Заводу као основни плански документи доносе се у складу са статистичким програмом Републике Српске. Планови рада садрже детаљно разрађене активности чија се реализација остварује у току календарске године на коју се план односи.

 

План рада Завода за сваку календарску годину доноси Влада Републике Српске на приједлог Завода.

 

Републички завод за статистику једном годишње извјештава Владу Републике Српске о реализацији плана рада. Извјештај о реализацији плана рада садржи информације о резултатима статистичких дјелатности и проблемима везаним за реализацију Плана рада.

 

 

Статистички програм БиХ

 

Статистички програм БиХ је вишегодишњи, програмски стратешки документ у области статистике на нивоу БиХ и садржи елементе утврђене законом. Програм се израђује за четири једногодишња циклуса, са релевантним детаљима прописаним за сваку годину. Програмом и планом рада Републичког завода за статистику истовремено се и обезбјеђује реализација статистичког програма БиХ.

 

Програм усваја Савјет министара на приједлог Агенције за статистику БиХ. Нацрт Програма припрема Агенција за статистику БиХ након консултација са ентитетским заводима.

 

Годишњи план реализације активности Статистичког програма БиХ

 

Годишњи планови реализације активности Статистичког програма БиХ као основни плански документи доносе се у складу са статистичким програмом БиХ. Планови рада садрже детаљно разрађене активности чија се реализација остварује у току календарске године на коју се план односи.

 

Задаци и статистичке активности обухваћени овим планом обавезе су све три статистичке институције у БиХ.

 

План рада за сваку календарску годину након прибављеног мишљења савјета за статистику доставља се на сагласност надлежним државним органима на нивоу БиХ.

 

Извјештај о реализацији плана рада Републичког завода за статистику


Републички завод за статистику годишње извјештава Владу Републике Српске о реализацији плана рада, што укључује и остале овлашћене произвођаче. Извјештај о реализацији плана рада садржи информације о резултатима статистичких дјелатности и проблемима везаним за реализацију Плана рада.

 

 

УН ПРИНЦИПИ ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ И ЗАХТЈЕВИ ЕУ


 

У свом раду Завод се руководи УН принципима званичне статистике као и Принципима у складу са Кодексом праксе Европске статистике. Ови принципи,  утврђени су у циљу одређивања улоге званичне статистике и давања смјерница за функционисање статистичких система, давања подршке и стимулације процесу развоја и хармонизације званичне статистике на националном и међународном нивоу. 

 

Званична статистика Републике Српске   узима у обзир статистичке правне акте Европске Уније, који су садржани у Статистичком компендијуму (Statistical requirements compendium, European commission), међународне препоруке и друге принципе, као и најбоље праксе које усмјеравају рад статистичких институција, у складу са садашњим средњорочним статистичким програмом БиХ и Републике Српске и годишњим плановима Агенције за статистику БиХ и Републичког завода за статистику.