Начела рада

 

У свом раду на производњи поузданих, релевантних и међународно упоредивих статистичких података Завод се руководи УН принципима званичне статистике као и начелима Кодекса праксе Европске статистике:

 

 

Професионална независност

Професионална независност статистичких тијела од осталих политичких, регулаторних и управних одјела и органа, те субјеката из приватног сектора, осигурава вјеродостојност европске статистике.

 

 

Координација и сарадња

Националне статистичке институције и Евростат осигуравају координацију свих активности развоја, производње и дисеминације европске статистике на нивоу националног статистичког система, односно Европског статистичког система. Статистичка тијела активно сарађују у оквиру партнерства Европског статистичког система, како би се осигурали развој, производња и дисеминација европске статистике.

 

 

Овлашћење за прикупљање података

Статистичка тијела имају јасна правна овлашћења за прикупљање информација и приступ информацијама из различитих извора података за потребе европске статистике. Органи управе, предузећа, домаћинства и јавност у цјелини могу се законски приморати да омогуће приступ или доставе податке за потребе европске статистике, а на захтјев статистичких тијела.

 

 

Адекватност ресурса 

Ресурси доступни статистичким институцијама довољни су да се испуне захтјеви европске статистике.

 

 

Посвећеност квалитету 

Статистичка тијела посвећена су квалитету. Она систематично и редовно утврђују предности и недостатке како би се континуирано побољшавао квалитет процеса и резултата.

 

 

Статистичка повјерљивост 

Тајност давалаца података, повјерљивост информација које пружају и њихова употреба искључиво у статистичке сврхе, те сигурност података у потпуности су загарантовани.

 

 

Непристрасност и објективност 

Статистичка тијела развијају, производе и дисеминирају европске статистике поштујући научну независност, на објективан, професионалан и транспарентан начин, при чему се са свим корисницима поступа једнако.

 

 

Добра методологија 

Добра методологија је темељ квалитетне статистике. За то су одговарајући алати, процедуре и стручност.

 

 

Одговарајуће статистичке процедуре 

Одговарајуће статистичке процедуре, које се примјењују у свим статистичким процесима, темељ су квалитетне статистике.

 

 

Умјерена оптерећеност давалаца података 

Оптерећеност давалаца пропорционална је потребама корисника, те није претјерана за даваоце података. Статистичка тијела прате оптерећеност и постављају циљеве за њено постепено смањење.

 

 

Економичност 

Ресурси се користе учинковито.

 

 

Релевантност 

Европске статистике задовољавају потребе корисника.

 

 

Тачност и поузданост 

Европске статистике тачно и поуздано одражавају стварност.

 

 

Правовременост и тачност објаве 

Европске статистике објављују се правовремено и у одређено вријеме.

 

 

Усклађеност и упоредивост 

Европске статистике одликују се временском и унутрашњом досљедношћу, те су упоредиве међу регијама и државама; могуће је комбиновање и заједничка употреба сродних података добијених из различитих извора.

 

 

Доступност и јасноћа 

Европске статистике представљене су на јасан и разумљив начин, објављују се на одговарајући и примјерен начин, а расположиве су и доступне на непристрасној основи заједно са метаподацима и смјерницама.