Квалитет у статистици

 

 

Политика квалитета

Оквири квалитета у статистици

Општи модел статистичког пословног процеса

Извјештавање о квалитету

Задовољство корисника

 

 

Политика квалитета   

 

Републички завод за статистику управљање квалитетом у статистици заснива на Основним принципима званичне статистике Уједињених нација, Кодексу праксе европске статистике, Оквиру за осигурање квалитета Европског статистичког система и општим принципима изврсности дефинисаним у Заједничком оквиру процјене, који представља алат за управљање укупним квалитетом. 

 

Политика квалитета Завода почива на сљедећим принципима:

   - Систематско управљање квалитетом,

   - Кориснички оријентисана статистика,

   - Посвећеност квалитету производа и услуга,

   - Ефикасност статистичких процеса,

   - Јачање сарадње с даваоцима података,

   - Задовољство и професионални развој запослених.

 

 

Оквири квалитета у статистици   

 

У Основним принципима званичне статистике Уједињених нација наведено је 10 основних принципа чијом примјеном се у системима званичне статистике осигурава производња одговарајућих и поузданих података који су ускладу са одређеним професионалним и научним стандардима.

 

Кодекс праксе европске статистике представља основу за успостављање јединственог оквира квалитета за Европски статистички систем. То је регулаторни инструмент и заснован је на 16 принципа који покривају институционално окружење, статистичке процесе и статистичке производе. Скуп индикатора добре праксе и стандарда за сваки од принципа обезбјеђује смјернице и референце за сагледавање примјене Кодекса праксе, чиме се повећава транспарентност у оквиру Европског статистичког система.

 

Републички завод за статистику је спровео самооцјену усклађености статистике Републике Српске са начелима Кодекса и дефинисао активности побољшања, неопходне за постизање пуне усаглашености.

 

 

Општи модел статистичког пословног процеса   

 

С циљем повећања ефикасности и транспарентности процеса производње званичне статистике, Републички завод за статистику дефинисао је Општи модел статистичког пословног процеса, развијен на основу међународног Генеричког модела статистичког пословног процеса, вер. 5.0.

 

Општи модел статистичког пословног процеса Завода представља генерички модел, независан од извора података и примјењив за све статистичке пословне процесе - пописе, истраживања на бази узорка, истраживања која користе административне евиденције и остале нестатистичке или комбиноване изворе података.

 

Тренутни модел састоји се од 8 главних фаза и 38 потпроцеса и укључује и свеобухватне процесе управљања квалитетом и метаподацима.

 

 

 

Извјештавање о квалитету   

 

Републички завод за статистику објављује извјештаје о квалитету статистичких истраживања од 2013. године. Извјештаји се израђују према Методолошким смјерницама за израду извјештаја о квалитету и садрже информације о релевантности, тачности и поузданости, правовремености и поштoвању рокова објављивања резулата, затим о доступности и разумљивости, упоредивости и усклађености, трошковима истраживања и оптерећености давалаца података те о повјерљивости  и обради статистичких података.

 

За кориснике су доступни и референтни метаподаци који описују садржај статистичких података, методологије прикупљања и агрегације података, као и карактеристике квалитета и дисеминације података. Референтни метаподаци приказани су према стандардизованој ESMS структури (Euro SDMX Metadata Structure).

 

 

Задовољство корисника   

 

Производња висококвалитетне статистике која одговара потребама корисника (fit for purpose) мисија је свих статистичких институција које теже сталном развоју и унапређењу својих производа и услуга. Тако је и мисија Републичког завода за статистику пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података који задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника и одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, подручју животне средине и природних ресурса.

 

Водећи се принципом кориснички оријентисане статистике, Завод редовно мјери задовољство корисника квалитетом статистичких производа и услуга. Анкета о задовољству корисника спроводи се како би се боље упознали корисници статистике, провјерила постојећа пракса испуњавања њихових потреба и поставили циљеви за побољшање услуга и производа.

 

Анкета о задовољству корисника - резултати, 2023.

Анкета о задовољству корисника - резултати, 2020.

Анкета о задовољству корисника - резултати, 2017.

Анкета о задовољству корисника - резултати, 2014.