Повјерљивост података

 

Статистичку повјерљивост одређују чланови 25-29 Закона о статистици Републике Српске.


“Подаци који су прикупљени, обрађени и сачувани, сматрају се повјерљивим ако је путем тих података могуће непосредно или посредно идентификовати извјештајне јединице, чиме се откривају појединачни подаци. Извјештајна јединица се непосредно идентификује путем адресе, односно путем додијељеног идентификационог броја. Посредна идентификација је утврђивање идентитета извјештајне јединице путем дедукције, узимајући у обзир све мјере да би се идентификовала извјештајна јединица.”


“Статистички подаци се не смију достављати корисницима уколико садрже или откривају повјељиве податке. Повјерљивим подацима се сматрају подаци за извјештајну  јединицу или групу која се састоји од најмање три извјештајне јединице, гдје удио једне јединице у групи прелази 85%.


"Појединачни подаци о правним субјектима и физичким лицима могу се достављати или саопштавати  само ако су правни субјекти и физичка лица дали сагласност за саопштавање или објављивање.”


Током извршења задатака који су одређени Законом, Завод поступа у складу са:

 

  Закон о заштити личних података  

     ("Службени гласник БиХ", број 49/06, 76/11 и 89/11)