Стратешки и плански документи

 

Статистички програм Републике Српске

 

Статистички програм Републике Српске је вишегодишњи, програмски стратешки документ у области статистике Републике Српске, у складу са којим се доносе годишњи планови рада у Републичком заводу за статистику и овлаштеним произвођачима статистике у Републици Српској.

 

Циљ статистичког програма Републике Српске је да осигура производњу конзистентних и упоредивих статистичких података, да што објективније прикаже стварно стање ствари, да изврши дистрибуцију података крајњим корисницима на неутралан и непристрасан начин, да статистички прати појаве које су битне за органе који доносе одлуке, те да се у пуној мјери омогући право корисницима на приступ свим информацијама и статистичким подацима осим ако су у питању лични повјерљиви подаци.

 

Статистички програм Републике Српске усклађује се са Статистичким програмом на нивоу БиХ.

 

  Статистички програм Републике Српске, 2022 - 2025. 

  Одлука Владе РС о усвајању Статистичког програма РС, 2022-2025.

 

 

Стратегија развоја статистике Републике Српске

 

Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030 је документ чија је сврха да дефинише дугорочне циљеве, али и општа начела, одреднице и критеријуме за дјеловање и развој статистичког система у Републици Српској. Стратегија уједно представља основу за одређивање будућих статистичких истраживања и статистичких показатеља усклађених са захтјевима и потребама крајњих корисника.

 

Такође, Стратегија је и основа за израду одговарајућих планских докумената који дефинишу статистичка истраживања са динамиком реализације у складу са стратешким опредјељењима. 

 

Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030 усклађена је са Стратешким правцима развоја статистике БиХ 2030.

 

  Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030. 

  Одлука Владе РС о усвајању Стратегије развоја статистике Републике Српске 2030.

 

 

План интегритета Републичког завода за статистику

 

На основу члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године и Акционог плана за провођење Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013-2017) Републички завод за статистику је у утврђеном року реализовао све потребне активности и усвојио приједлог Плана интегритета (Одлука о  усвајању Плана интегритета Републичког завода за статистику број: 06.3.07/152.2.6-367/17  од 24.11.2017. године).

 

 

Извјештај о реализацији плана рада Републичког завода за статистику

 

Републички завод за статистику годишње извјештава Владу Републике Српске о реализацији плана рада. Извјештај о реализацији плана рада садржи информације о резултатима статистичких дјелатности и проблемима везаним за реализацију Плана рада.

 

  Извјештај о раду РЗС РС, 2023.   (закључак о усвајању)

  Извјештај о раду РЗС РС, 2022.   (закључак о усвајању)

  Извјештај о раду РЗС РС, 2021.   (закључак о усвајању)

  Извјештај о раду РЗС РС, 2020.   (закључак о усвајању)

 

 

План рада Републичког завода за статистику 

 

Годишњи планови рада у Заводу као основни плански документи доносе се у складу са статистичким програмом Републике Српске. Планови рада садрже детаљно разрађене активности чија се реализација остварује у току календарске године на коју се план односи.

 

План рада Завода за сваку календарску годину доноси Влада Републике Српске на приједлог Завода.

 

  План рада РЗС РС, 2024.  (закључак о усвајању)

  План статистичких активности, 2024.

  План рада РЗС РС, 2023.  (закључак о усвајању)

  План рада РЗС РС, 2022.  (закључак о усвајању)

  План рада РЗС РС, 2021.  (закључак о усвајању)

 

 

Средњорочни план рада РЗС РС, 2023-2025.

Средњорочни план рада РЗС РС, 2022-2024.   (закључак о усвајању)

 Нацрт Средњорочног плана рада РЗС РС, 2024-2026. 

      (документ након процеса јавних консултација)

 

 

ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О ПРЕДНАЦРТУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ ЗА ПЕРИОД 2025-2027. ГОДИНА

 

Републички завод за статистику у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 63/21) и Уредбом о спроведбеним документима („Службени гласник Републике Српске" број 8/22) отвара процес јавних консултација о преднацрту Средњорочног плана рада за период 2025-2027. година.

 

Предметним документом дефинишу се активности из надлежности Завода, за наредни трогодишњи период, које ће се прецизније дефинисати кроз годишње планове рада, а чиме се осигурава реализација стратешких циљева дефинисаних Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030.

 

Будући да Завод као републичка управна организација и надлежни орган за послове статистике у Републици Српској континуирано настоји да унаприједи сарадњу са корисницима података, социоекономским партнерима и широм јавношћу, позивамо све заинтересоване органе, организације, правна и физичка лица да нам своје примједбе и сугестије на предложени документ доставе путем мејла stat@rzs.rs.ba, најкасније до 18.03.2024. године.

 

Након што Завод прикупи све примједбе и сугестије, Средоњорочни план рада биће достављен на мишљење Генералном секретаријату Владе Републике Српске.

 

 Нацрт Средњорочног плана рада РЗС РС, 2025-2027.