БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2021.

 

     

 

Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу Билтена приказани су подаци за 2020. годину док су у другом дијелу дати подаци по годинама, од 2016. до 2020. године.

Енергетски биланси садрже годишње податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и расподјели електричне енергије, топлотне енергије, угља, природног гаса, биогаса, нафте и деривата нафте у Републици Српској. У енергетским билансима за 2020. годину за сваки енергент дати су подаци у природној (физичкој) јединици мјере и у ТЈ (тераџулима). Подаци дати по годинама, од 2016. до 2020. године, приказани су у TJ.

Методологија за израду енергетских биланса, дефинисање и груписање енергената и видова енергије, као и статистичка терминологија, усклађени су са стандардима Међународне агенције за енергију и
Евростата.