Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Дјелатност

 

Под појмом дјелатности се подразумијева комбинација активности које коришћењем улазних фактора (радне снаге, сировина, енергије, итд.) доводе до стварања одређених резултата (роба, производа или услуга). Из тога произилази да је дјелатност одређена инпутима, производним процесом и оутпутима. С обзиром да један субјекат може обављати више дјелатности разликујемо претежну, споредну и помоћну дјелатност.

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције