Знакови и скраћенице

 

ЗНАКОВИ

 

- нема појаве
... не располаже се податком
0 податак је мањи од 0,5 од дате јединице мјере
0,0 податак је мањи од 0,1 од дате јединице мјере
Ø просјек
* исправљен податак
*** повјерљив податак
( ) податак је мање поуздан
(( )) податак је непоуздан
: податак је непоуздан
податак је екстремно непоуздан
1) ознака за напомену
000000000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКРАЋЕНИЦЕ

 

д.н. другдје непоменуто
еф. час. ефективни час
ком. комад
мил. милион
хиљ. хиљада


km километар
pkm путнички километар
tkm тонски километар
   
ДИН динар
DEM њемачка марка
KM конвертибилна марка
EUR валута Европске монетарне уније
USD амерички долар
   
t тона
kg килограм
hl хектолитар
TJ тераџул
   
kW киловат
MWh мегават час
GWh гигават час
   
m2 квадратни метар
m3 кубни метар
   
АПД Анкета о потрошњи домаћинстава
АТМ Банкомат
БД Брчко дистрикт
БДП Бруто домаћи производ
БиХ Босна и Херцеговина
ГИГ

Главне индустријске према економској намјени, односно крајњој потрошњи производа

EPI Елементарни индекс на нивоу производа
ESA 1995 Европски систем рачуна
ЕУ Европска унија
ЕУРОСТАТ Статистичка канцеларија Европске уније
ЕФТА Европско удружење за слободну трговину
EWC-Stat Европски статистички каталог отпада
ЗИФ Затворени инвестициони фонд
IEA
Међународна агенција за енергетику
ИСО Међународна организација за стандардизацију
   
ISCED-97

Међународна стандардна класификација образовања. Образовни програми су класификовани према нивоима и пољима образовања.

  НИВОИ ОБРАЗОВАЊА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ISCED-97
ISCED 0 Укључује дјецу предшколског образовања од треће године до поласка у основну школу.  
ISCED 1 Укључује основно образовање ученика у нижим разредима" од  I-IV разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од I-V разреда.  
ISCED 2 Укључује основно образовање ученика у ″вишим разредима″ од V-VIII разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од VI-IX разреда.  
ISCED 3 Овај ниво образовања обично започиње по завршетку пуног обавезног образовања. Старосна доб за упис на овај ниво је обично 15 или 16 година. Овај ниво образовања се дијели на двије групе у зависности  од трајања школовања као и од могућности директном приступу вишем нивоу образовања.  
ISCED 3А Укључује средње школе у четворогодишњем трајању и даје могућност директног приступа наредном вишем нивоу образовања. Овај ниво укључује све средње школе у четворогодишњем трајању као што су гимназије, умјетничке школе, вјерске школе и стручне техничке школе.  
ISCED 3C Обухвата све средње стручне школе чије школовање траје двије или три године. Овај ниво води директно на тржиште рада или на друге програме ISCED-3 нивоа. 
ISCED 5 Укључује високо образовање укључујући, постдипломске и магистарскe студијe  
ISCED 6 Укључује докторе наука  
   
ISCED-2011 Међународна стандардна класификација образовања. Образовни програми су класификовани према нивоима и пољима образовања.  
   НИВОИ ОБРАЗОВАЊА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ISCED-2011 
 ISCED 0

Образовање у раном дјетињству. Постоје двије категорије програма на ISCED нивоу 0:

- Образовни развојни програми у раном дјетињству (програми садржајем осмишљени за дјецу од 0 до 2 године) и

- Предшколско образовање (програм осмишљен за дјецу старости од 3 године до почетка основног образовања).  
 ISCED 1 Прва фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у „нижим разредима" од I до IV разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од I до V разреда.  
 ISCED 2 Друга фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у „вишим разредима" од V до VIII разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од VI до IX разреда.  
 ISCED 3 Средње образовање. Програми на овом нивоу обично су осмишљени као припрема за високо образовање или за стицање вјештина потребних за запослење. Средње образовање  укључује  опште и стручно образовање. Опште образовање подразумјева програме образовања који су осмишљени са циљем стицања општих знања, вјештина и способности као и  припреме за напредније образовне програме на истом или вишем нивоу. Стручно образовање подразумијева програме  који су осмишљени у циљу стицања знања, вјештина и способности које су специфичне за одређена занимања или групе занимања Завршетак ових програма доводи до стручних квалификација које су релевантне за тржиште рада.  
 ISCED 4 Пост-средње али не високо образовање не сматра се високим образовањем. Програми на овом нивоу су  стручни и  особе припремају за  улазак на тржиште рада. Циљ овог образовања је проширење знања, вјештина и способности лица која су завршила програм на ISCED нивоу 3.  
 ISCED 5-8 Нивои 5-8 обухватају високо образовање. 
   
ЈКД Јединствена класификација дјелатности  
ЈЦИ  Јединствена царинска исправа  

КД

Скраћена ознака за КД БиХ 2010 (Класификација дјелатности Босне и Херцеговине 2010)

   
КД БиХ 2010 Класификација дјелатности Босне и Херцеговине 2010  

ПОДРУЧЈА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕМА КД БиХ 2010
А Пољопривреда, шумарство и риболов
B Вађење руда и камена  
C Прерађивачка индустрија  
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација  
E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине  
F Грађевинарство  
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала  
H Саобраћај и складиштење  
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 
J Информације и комуникације  
K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  
L Пословање некретнинама  
M Стручне, научне  и техничке дјелатности   
N Административне и помоћне услужне дјелатности  
O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање  
P Образовање  
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада  
R Умјетност, забава и рекреација  
S Остале услужне дјелатности  
T Дјелатности домаћинстава као послодаваца; дјелатности домаћинстава која производе различиту робу и обављају различите услуге за сопствену употребу  

U

Дјелатности екстериторијалних организација и органа

   
КВГО БиХ   Класификација врста грађевинских објеката у БиХ  
МКБ-10   Међународна класификација болести  
МКО   Микрокредитна организација  
NACE   Статистичкa класификацијa дјелатности Европскe унијe  
NACE Rev 1.1 Статистичкa класификацијa дјелатности Европскe унијe, Rev.1.1  
NACE Rev 2   Статистичкa класификацијa дјелатности Европскe унијe, Rev. 2  
НВИ   Нето вриједност имовине  
НИП
Номенклатура индустријских производа  
NOE   Непокривена економија  
OECD  Организација за економску сарадњу и развој  
ПДВ Порез на додату вриједност  
PRODCOM   ЕУ листа индустријских производа   
PCE Издатак по становнику  
РС   Република Српска  
САД
Сједињене Америчке Државе 
СБ
Свјетска банка 
СМТК Стандардна међународна трговинска класификација  
SNA 1993   Систем националних рачуна  
СФРЈ   Социјалистичка Федеративна Република Југославија  
ФБиХ   Федерација Босне и Херцеговине  
FISIM   Финансијске услуге индиректно мјерене  
ФИГО Међународно удружење гинеколога    
ХОВ  Хартија од вриједности  
ХС
Хармонизовани систем  
COICOP Класификација личне потрошње према намјени  
CPI   Индекс потрошачких цијена  
WStatR Регулатива Европске комисије о статистици отпада  
000000000000