Метаподаци (ESMS)

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2020201920182017.

Индекси производње у грађевинарству, 2021, 2020, 201920182017.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2020, 2019. 20182017. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА  

 

Дистрибутивна трговина, 2021, 2020201920182017.

Трговина на мало, 20202019.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Производња и потрошња електричне енергије, 20202019, 20182017.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2020201920182017.

Производња и потрошња топлотне енергије, 20202019, 20182017.

Производња и потрошња угља, 20202019, 2018, 2017.

Снабдијевање природним гасом, 20202019, 20182017.

Трговина енергентима, 20202019, 20182017.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 20202019, 2018, 2017.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Јавни водовод, 201920182017.

Јавна канализација, 201920182017.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 201920182017.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестиције, 202020192018,  2017.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2020201920182017.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 20212020, 2019, 2018, 2017.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 20212018.

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 20212020.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Основно образовање, 2017/2018.

Предшколско образовање, 2017/2018.

Средње образовање, 2017/2018.

Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2020/2021, доктори наука 2020 2017/2018, 2017. 

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2020/2021,магистри наука, мастери и специјалисти, 2020,  2017/2018, 2017. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Активности инкубаторских станица, 2020201920182017.

Активности мљекара, 201920182017.

Биљна производња, 2018. 2017

Клање стоке у кланицама, 2020201920182017.

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2020201920182017.

Статистика сточарства, 20182017.

Структура инкубаторских станица, 20192018, 2017.

Цијене пољопривредних производа, 2020201920182017. 

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Индекси спољне трговине, 2016.

Трговина робом с иностранством, 201920182016.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Рођени и умрли, 20202017.

Склопљени и разведени бракови, 20202017.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 202020192018, 201720162015

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

Просјечне плате, 2019201820172016

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Индекс потрошачких цијена, 2016.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Годишња статистика шумарства, 20182017.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2019 20182017.