Цијене

 

 

 

СТАТИСТИКА ЦИЈЕНА:

 

 

ИНДЕКСИ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА

 

 

 

 

ПРОСЈЕЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика цијена заузима значајно мјесто у макроекономским анализама сваке економије. Основни циљ статистике цијена је праћење динамике у мјесечним промјенама цијена која се исказује путем индексних бројева или стопе промјене цијена (%). Индекси цијена показују релативну промјену нивоа цијена у текућем периоду, у односу на неки базни период времена и представљају погодан инструмент за мјерење тих промјена. У зависности од сврхе истраживања разликују се:

 

Индекс цијена произвођача индустријских производа показује динамику кретања цијена индустријских производа које произвођачи индустријских производа производе и продају на домаћем и страном тржишту.

Продајна цијена произвођача индустријских производа је цијена, по којој произвођач продаје своје производе купцима на домаћем тржишту, у највећим количинама, франко утоварено у вагон (камион) у мјесту произвођача. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат или попуст који продавац одобрава купцу, ПДВ и акцизе.

Продајна цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту је цијена робе испоручена на домаћој граници која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања као и све остале трошкове настале до границе (FOB цијена) по којој произвођач директно продаје своје производе редовним купцима на страном тржишту. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбија се трговачки рабат и попуст који продавац одобрава купцу, ПДВ и акцизе.

 

Индекс потрошачких цијена показује просјечне промјене малопродајних цијена роба и услуга крајње потрошње домаћинстава, односно цијена роба и услуга које домаће становништво купује и користи ради подмиривања личних потреба. Малопродајна цијена је крајња цијена коју плаћа потрошач и садржи све порезе и таксе који се плаћају у промету на мало. Најважнија употреба индекса потрошачких цијена везана је за чињеницу да се примјењује као опште прихваћена мјера инфлације у Републици Српској.