Појмови и дефиниције по областима

Енергетика
Адитиви
Бруто домаћа потрошња
Бруто производња електричне енергије
Биогас
Бруто производња топлотне енергије
Битумен
Губици
Енергија расположива за финалну потрошњу
Лигнит/мрки угаљ
Међународна складишта
Млазно гориво керозинског типа
Моторни бензин
Масти и мазива
Нафтни кокс
Нафта
Остали керозин
Остали нафтни производи
Производња енергије трансформацијом
Природни гас
Примарна производња енергије
Примљено у Републику Српску и Испоручено из Републике Српске
Парафински воскови
Рафинеријска сировина
Размјена
Рафинеријски гас
Специјални бензин (шпиритус) и SBP
Салдо залиха
Статистичка разлика
Сопствена потрошња у енергетском сектору
Сирова нафта
Течни нафтни гас (ТНГ)
Утрошак за производњу енергије
Уље за ложење (мазут)
Уље за ложење (екстра лако)/дизелско гориво
Финална потрошња за енергетске сврхе
Финална потрошња
Финална потрошња за неенергетске сврхе