Појмови и дефиниције по областима

Национални рачуни
Бруто вриједност производње
Бруто додата вриједност
Бруто оперативни вишак
Бруто мјешовити доходак
Бруто домаћи производ
Бруто инвестиције
Импутирана рента
Издаци за коначну потрошњу домаћинстава
Издаци за коначну потрошњу непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (НПИСД)
Издаци за коначну потрошњу државе
Издаци за коначну потрошњу
Међуфазна потрошња
Метода једноструке екстраполације
Методa једноструке дефлације
Нето додата вриједност
Нето оперативни вишак
Нето мјешовити доходак
Остала нетржишна производња
Остали порези на производњу
Остале субвенције на производњу
Производња за властиту финалну употребу
Потрошња фиксног капитала
Порези на производе
Процјене непокривене економије NOE
Подаци о извозу и увозу роба и услуга
Реални бруто домаћи производ
Субвенције
Средства за запослене
Стварна лична потрошња
Тржишна производња
FISIM