Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Gini коефицијент

 

Gini коефицијент је мјера статистичке дисперзије и дефинише се као однос који има вриједности између 0 (савршена једнакост, тј. све особе имају исту потрошњу) и 1 (савршена неједнакост, тј. само једна особа има потрошњу једнаку потрошњи читаве популације, док је потрошња свих осталих особа једнака нули).

 

Gini коефицијент

 

гдје је:

n= величина популације,

ci=  је потрошња  i-те особе,

μ= је просјечна потрошња популације,

ri=  је ранг домаћинства у еквивалентном  рангирању потрошње (тј. за домаћинство са најнижом потрошњом ri  је 1, док је за домаћинство са највишом потрошњом ri једнако n).

Статистичка област:
Потрошња и услови живота