Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трошкови запослених

 

Трошкови запослених су укупне накнаде запосленима током референтног периода, у новцу или у натури. Чине их бруто плате и накнаде плата, те остали трошкови запослених који имају карактер личних примања.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике