Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пословни приходи

 

Пословни приходи представљају вриједносно изражен резултат пословања предузећа. Обухватају: приходе од продаје робе, производа и услуга, приходе од активирања учинака, друге пословне приходе и промјене на залихама готових производа и производње у току. Исказани су без пореза на додату вриједност.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике