Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Плате запослених

 

Плате запослених обухватају исплате за рад у пуном, краћем од пуног и дужем од пуног радног времена (прековремени рад) и накнаде плата за неизвршене а плаћене часове рада (годишњи одмор, државне празнике и нерадне дане утврђене законом, плаћено одсуство, одсутност за стручно усавршавање, застоје у раду без кривице запослених и боловање које иде на терет послодавца).


Плате запослених не обухватају остала лична примања као што су топли оброк, превоз, регрес, солидарна помоћ, једнократна новчана помоћ и слично. Не укључују се ни примања по уговору о повременим и привременим пословима, накнаде за ауторска дјела, отпремнине и јубиларне награде, те остале бенефиције запослених. Такође, плата не обухвата накнаде за боловањa којa не иду на терет послодавца.

Статистичка област:
Тржиште рада