Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индекси промета индустрије

 

Индекси промета индустрије су ланчани индекси израчунати из укупне вриједности промета/фактурисаних индустријских производа и услуга на нивоу јединице посматрања. Индекси промета за домаће и инострано тржиште, за све нивое, израчунавају се пондерисањем са њиховим учешћем у вриједности продаје на домаћем, односно, иностраном тржишту. 


Индекс промета за укупно тржиште израчунава се множењем индекса домаћег и иностраног тржишта са њиховим припадајућим учешћем у укупној вриједности промета.


Десезонирање је извршено TRAMO-SEATS методом  у JDEMETRA+ 2.2.3 окружењу  на мјесечној серији индекса, која почиње индексом за јануар 2010. године, за индустрију укупно и ГИГ на домаћем и иностраном тржишту. 

Статистичка област:
Индустрија