Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индекси индустријске производње

 

Индекси индустријске производње су индекси готових индустријских производа дефинисани важећом Номенклатуром индустријских производа, која је усклађена са ЕУ PRODCOM листом.Индекси индустријске производње израчунавају се у два корака према Laspeyres-овој формули. У првом кораку као пондерациони коефицијенти користе се просјечне јединичне бруто додате вриједности производа из 2015. године, а у другом кораку, за грану и све више нивое, пондерисање се врши структуром додате вриједности из претходне године.Десезонирање је извршено методом TRAMO-SEATS у JDEMETRA+ 2.2.3 окружењу на мјесечној серији индекса, која почиње индексом за јануар 2006. године. 

Статистичка област:
Индустрија