Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индустријска производња

 

Индустријска производња обухвата готову производњу у натуралном облику, без обзира да ли се добијени производ у цјелини или дјелимично даље прерађује у предузећу или се као финални производ испоручује изван предузећа. У готову производњу не укључује се недовршена производња, све док у процесу производње не достигне фазу која је у НИП исказана као посебан производ са одређеном шифром и називом.

Индустријски производи се по принципу тзв. хомогене производње сврставају у индустријске области и главне индустријске групе дефинисане на основу економске намјене, односно крајње потрошње производа, без обзира на претежну дјелатност предузећа у коме су произведени.

Статистичка област:
Индустрија