Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Угоститељска пословна јединица

 

Угоститељском пословном јединицом се сматра угоститељски објекат предузећа који у пословном, грађевинском и функционалном погледу чини заокружену цјелину, или у оквиру шире грађевинске цјелине има издвојен простор и потребну пословну фунционалност за обављање угоститељске дјелатности. Пословна јединица обавља своју дјелатност, по правилу, у сталним просторијама - објектима (сопственим или закупљеним), најчешће на једном пословном мјесту. Зависно од врсте угоститељских услуга које претежно пружају, као и техничких могућности и начина услуживања, угоститељске јединице се разврставају на хотеле, мотеле, ресторане, кафане, бифее и др.

Статистичка област:
Угоститељство