Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трошкови грађења

 

Трошкови грађења укључују:
- Вриједност утрошеног грађевинског материјала и готових производа за уградњу,
- Трошкове радне снаге, трошкове изнајмљених грађевинских машина и опреме,
- Трошкове превоза материјала, опреме и радника на градилишту,
- Утрошену електричну енергију и горива,
- Трошкове резервних дијелова и ситног материјала,
- Амортизацију дуготрајне имовине,
- Опште трошкове извођача радова,
- Трошкове услуга подизвођача радова.


Остали трошкови и давања који терете 1m² корисне површине завршеног продатог новог стана:
- Трошкови прибављања дозволе за грађење,
- Трошкови пројектовања,
- Трошкови премјеравања земљишта,
- Трошкови стручног надзора и контроле пројекта,
- Различите таксе и порези,
- Трошкови осигурања,
- Камате на кредит,
- Сви остали непоменути трошкови као и добит пословног субјекта који је наручио градњу ради даљње продаје на тржишту (ако станове крајњем купцу не продаје грађевинско предузеће које је градило нове станове).

Статистичка област:
Грађевинарство