Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Текући издаци (трошкови) за истраживање и развој

 

Текући издаци (трошкови) за истраживање и развој обухватају:а) трошкове рада и трошкове накнада запосленима (бруто плате и наканаде бруто плата за све запослене у ИР дјелатности; друге накнаде запосленима у ИР, нпр. стипендије, награде и остало, б) остале текуће трошкове (материјалне трошкове за истраживачко-развојни рад - сировине, материјал, енергија; испла-те на основу уговора о дјелу и ауторских уговора; дневнице, путне трошкове, репрезентацију и слично; и друге издатке.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације