Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пословни расходи

 

Пословни расходи представљају вриједносно изражене трошкове пословања предузећа. Обухватају: трошкове материјала и енергената, набавну вриједност продате робе, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове и трошкове запослених.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике