Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечне плате

 

Просјечне плате рачунају се тако што се укупно исплаћена маса плата дијели са бројем запослених на које се односе извршене исплате. 

Статистичка област:
Тржиште рада