Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Посредовање

 

Под посредовањем се подразумијева само накнада (провизија) са обрачунатим порезом на додану вриједност за извршену услугу (пословање у име и за рачун других). При посредовању продавац није власник робе, него само посредује у њеној продаји.

Статистичка област:
Дистрибутивна трговина и остале услуге