Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Прореда

 

Прореда је главна мјера његе шума. Циљ прореде је да се путем сјече - његе обезбиједи развој квалитетно најбољих стабала, у генетичком и техничком погледу, тј. највећа дрвна маса и најбољи квалитет састојине, док се чишћење спроводи повремено и између прореда, који су, до извјесне мјере, одраз планирања, па се у интензивном газдовању спроводе мање или више са истом периодиком.

Статистичка област:
Шумарство