Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остварен прираст

 

Укупано остварен прираст стоке и живине представља производњу живе мјере стоке током године као резултат приплода, пораста и това стоке, а израчунава се на основу бруто тежине стоке заклане на територији Републике Српске током године,  разлике тежине стоке на крају и на почетку године и разлике тежине извезене и увезене живе стоке (укупно остварен прираст = укупна домаћа производња изражена у живој маси + разлика у бруто тежини стоке на крају и на почетку године).

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство