Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остала нетржишна производња

 

Остала нетржишна производња обухвата добра и појединачне или колективне услуге које производе влада и непрофитне институционалне јединице које служе домаћинствима, а које се дају  без накнаде другим институционалним јединицама или заједници као цјелини, или по цијенама које нису економски значајне.

Статистичка област:
Национални рачуни