Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за коначну потрошњу непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (НПИСД)

 

Издаци за коначну потрошњу непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (НПИСД) обухватају добра и услуге које НПИСД пружају домаћинствима без накнаде или у цијенама које нису економски значајне  путем  социјалних трансфера или  у натури. 

Статистичка област:
Национални рачуни