Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за коначну потрошњу непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (НПИСД)

 

Издаци за коначну потрошњу непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (НПИСД) обухватају добра и услуге које НПИСД пружају домаћинствима без накнаде или по цијенама које нису економски значајне. 

Статистичка област:
Национални рачуни