Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

ISCED-2011

 

Од 2014 године у примјени је нова ревидирана класификација образовања ISCED-2011 и ова класификација је друга класификација по важности у статистици образовања. ISCED-2011 је референтна класификација за организовање образовних програма и везаних класификација према нивоима и областима образовања. Нивои образовања су:

 

- ISCED 0 Образовање у раном дјетињству. Постоје двије категорије програма на ISCED нивоу 0:

- Образовни развојни програм у раном дјетињству и

- Предшколско образовање.


Образовни програм у раном дјетињству садржајем је осмишљен за дјецу од 0 до 2 године, док је програм предшколског образовања осмишљен за дјецу старости од 3 године до почетка основног образовања.- ISCED 1 Прва фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у „нижим разредима" од I-IV разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од I-V разреда.- ISCED 2 Друга фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у „вишим разредима" од V-VIII разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од VI-IX разреда.

 

- ISCED 3 Средње образовање. Програми на овом нивоу обично су осмишљени као припрема за високо образовање или за стицање вјештина потребних за запослење. Средње образовање укључује опште и стручно образовање.

- Опште средње образовање пружају опште средње школе гимназије, вјерске исламске школе, католичке школе и подразумијевају програме образовања који су осмишљени са циљем стицања општих знања, вјештина и способности. Ученици који заврше опште средње образовање стичу диплому и могу наставити школовање на високошколским установама. Општи образовни програми трају четири године.

- Стручно образовање подразумијева програме који су осмишљени у циљу стицања знања, вјештина и способности које су специфичне за одређена занимања или групе занимања. Средње стручно образовање пружају умјетничке школе, стручне и техничке школе, вјерске православне школе и школе за ученике са посебним потребама. Завршетак ових програма доводи до стручних квалификација које су релевантне за тржиште рада.


- ISCED 4 Пост-средње, али не високо образовање. Програми на овом нивоу су стручни и особе припремају за улазак на тржиште рада. Циљ овог образовања је проширење знања, вјештина и способности лица која су завршила програм на нивоу ISCED 3.

 

- ISCED 5-8 обухвата високо образовање.

Статистичка област:
Образовање