Животна средина

 

 

 

СТАТИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 

 

ЈАВНИ ВОДОВОД

 

 

 

 

ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА

 

 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА У ИНДУСТРИЈИ

 

 

 

 

ПРИКУПЉЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД

 

 

 

 

НАСТАЛИ ОТПАД

 

 

 

 

ТРОШКОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

 

 

ЕМИСИЈА ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика животне средине је мултидисциплинарна област у оквиру које се прикупљају подаци статистике вода и статистике отпада.

 

Статистика вода

 

Област статистике вода обухвата податке о снабдијевању, коришћењу и испуштању отпадних вода у индустрији, податке о систему јавног водоснабдијевања и систему јавне одводње отпадних вода. Подаци се обезбјеђују путем годишњих извјештаја о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији, о јавном водоводу и јавној канализацији.

 

Статистика отпада

 

Област статистике отпада обухвата податке о произведеном, прикупљеном и одложеном комуналном отпаду и отпаду који настаје у производним дјелатностима. Подаци се обезбјеђују путем годишњег извјештаја о комуналном отпаду и извјештаја о отпаду из производних дјелатности.