Становништво

 

 

 

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА:

 

 

ВИТАЛНА СТАТИСТИКА

 

 

 

 

УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ

 

 

 

 

ПРОЦЈЕНА БРОЈА СТАНОВНИКА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Одјељење статистика становништва у оквиру  Сектора  статистике становништва, образовања, социјалних статистика и правосуђа обухвата: виталну статистику, процјену броја становника и унутрашње миграције.

 

Као извор података  за статистику  становништва користе се: Матични регистри рођених, умрлих и вјенчаних и Основни судови  надлежни за развод брака као и Министарство унутрашњих послова Републике Српске.

 

Витална статистика обухвата податке о карактеристикама:

 

- Рођених


- Умрлих


- Закључених бракова


- Разведених бракова

 

Ови подаци се разврставају по различитим обиљежјима као што су: старост, пол, законско брачно стање, узрок смрти и др.

 

На основу података виталне статистике израчунавају се различити индикатори као што су: општа стопа наталитета, општа стопа морталитета, просјечна старост мајке при рађању, просјечна старост умрлих лица, просјечна старост невјесте и младожење при закључењу брака, просјечна старост мужа и жене при разводу брака и др.

 

Процјене укупног броја становника пружају информације о величини становника на територији Републике Српске и то:

 

- Број становника за ниво Републике Српске- Број становника по полу за ниво Републике Српске

 

Унутрашње миграције обухватају податке о броју одсељеног/досељеног становништва и то:

 

- Између општина Републике Срспске- Између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине и између Републике Српске Брчко Дистрикта

 

Подаци о унутрашњим миграцијама су такође разврстани по старости и полу.