Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ И ОСТАЛИХ УСЛУГА:

 

 

ТРГОВИНА НА МАЛО

 

 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА

 

 

 

 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Дистрибутивна трговина представља све облике трговинских дјелатности од набавке робе од произвођача до испоруке робе крајњим потрошачима. Дистрибутивна трговина обухвата трговину на велико за свој рачун, посредовање у трговини на велико (провизија), трговину на мало и трговину и поправку мотроних возила и мотоцикла (област 45, 46 и 47 Класификације дjелатности).Методологија за истраживање заснива се на Уредби о краткорочним статистикама ЕУ-а бр. 1165/98.Истаживања се спроводе на основу узорка редовног мјесечног истраживања трговине на мало и узорка тромјесечног истраживања дистрибутивне трговине. Узорци су бирани по претежној дјелатности привредног субјекта, (област 47), мјесечно истраживање трговине на мало и (област 45, 46 и 47 Класификације дjелатности) тромјесечно истраживање дистрибутивне трговине. Истраживањем су обухваћени и пословни субјекти који су, према претежној дјелатности, разврстани у друге дјелатности, али обављају и дјелатност трговине. У промет није укључен порез на додату вриједност (ПДВ). Нису обухваћени предузетници.Мјесечно истраживање трговине на малоПромет (пословног субjекта) у трговине на мало обухвата вриједност продате робе крајњим потрошачима (првенствено становништву за личну потрошњу, за употребу у домаћинству, као и другим потрошачима који се снабдијевају по малопродајним цијенама).Подаци се публикују у форми индекса промета на нивоу трговине на мало и груписаних трговинских грана дјелатности.Тромјесечно истраживање дистрибутивне трговинеПромет (од трговинских дјелатности) представља промет који је извјештајна јединица остварила од продаје робе и услуга, без обзира да ли је наплаћен или не. Подаци се публикују у форми индекса промета укупно на нивоу трговине, на нивоу области.и на нивоу трговинске гране дјелатности.Тромјесечно истраживање за саобраћај и складиштењеТромјесечно истраживање о краткорочним индикаторима у саобраћају и складиштењу у Републици Српској служи у сврху праћења индекса оствареног промета саобраћајних и складишних дјелатности (област 49, 52; и 53). Спроводи се на бази узорка. Нису обухваћени предузетници.Приходи од услуга превоза укључују укупне приходе остварене од продаје услуга саобраћаја. Остварени приходи укључују фактурисане износе током извјештајног тромјесечја од стране извјештајне јединице и то одговара тржишној продаји услуга испоручених трећим лицима. Укључени су сви трошкови који се зарачунавају клијентима (паковање, осигурање, и сл.). Приходи од продаје услуга превоза представљају приходе остварене од превоза робе и превоза путника у домаћем и међународном саобраћају. У промет није укључен порез на додату вриједност (ПДВ).Приходи од услуга складиштења укључује приходе остварене као резултат рада складишта и складишних објеката за све врсте робе (нпр. силоси за житарице, складишта за мјешовиту робу, расхладна складишта, складишта цистерни, складишта роба у слободним зонама, коморе за брзо замрзавање и сл.).Приходи од помоћних дјелатности у саобраћају укључује приходе остварене од услуга вршења дјелатности превозне инфраструктуре (услуге аутобуских и жељезничких станица, услуге аеродрома, терминала, тунела, мостова, ријечних и морских лука и сл.), агенција за превоз и руковање теретима као и од одржавања цјелокупне превозне опреме, те приходе остварене од послова шпедиције и царинског посредовања.Подаци се публикују у форми индекса промета, укупно на нивоу саобраћаја и складиштења и на нивоу области.Од 2016. године иникатори се публикују у склопу јединственог саопштења „Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга".Тромјесечно истраживање осталих услужних дјелатностиТромјесечно истраживање о краткорочним показатељима осталих услуга, обухвата све остале услужне дјелатностикоје су прописане Уредбом о краткорочним статистикама а ЕУ-а бр. 1165/98, те њеним измјенама и допунама. Спроводи се на бази узорка. Нису обухваћени предузетници.Овим истраживањем обједињено је и тромјесечно истраживање о пружању смјештаја, припреме и послуживања хране, која се до 2015. године засебно спроводило на бази пуног обухвата.Промет је укупан фактурисани износ који пословни субјект обрачуна за пружене услуге или продате робе трећим лицима током референтног периода и одговара њиховој тржишној вриједности. Укључује и трошкове повезане са продајом и пружањем услуга, пренијете на купца, чак и ако су ти износи посебно исказани на фактурама. У промет није укључен порез на додату вриједност (ПДВ).Подаци се публикују у форми индекса промета, укупно на нивоу подручја и на нивоу агрегације прописане уредбом о краткорочним статистикама.Од 2016. године иникатори се публикују у склопу јединственог саопштења „Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга".