Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Школска спрема

 

Под завршеном школском спремом подразумијева се највиша завршена школа без обзира да ли је школска спрема стечена завршавањем неке редовне школе или школе која замјењује редовну школу, односно да ли је стечена полагањем испита у редовној школи или завршавањем неког курса за редовно школовање, којим се по важећим прописима признала одређена школа. Подаци о школској спреми разврстани су према сљедећим групама: без школе, непотпуна основна школа, основна школа, средња школа, специјализација, виша школа, висока школа, магистериј и докторат. 

Статистичка област:
Становништво