Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Превоз робе

 

Превоз робе исказује се у тонама и у тонским километрима, а представља збир свих километара остварених у унутрашњем и међународном саобраћају.

Статистичка област:
Саобраћај и везе