Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остала туристичка мјеста

 

Остала туристичка мјеста су друга мјеста која посједују атрактивне факторе (нпр. климатске, затим културно-историјске споменике и сл.), ријечна и језерска мјеста и др., а која се не могу разврстати у напријед наведена мјеста.

Статистичка област:
Туризам