Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за коначну потрошњу домаћинстава

 

Издаци за коначну потрошњу домаћинстава чине издаци резидентних домаћинстава за потрошена добра и услуге које се користе за директно задовољавање личних потреба чланова заједнице.Обрачун потрошње домаћинстава заснива се на резултатима Анкете о потрошњи домаћинстава, индексима потрошачких цијена, броју становника  као и на подацима из гранских статистика. 

Статистичка област:
Национални рачуни