БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2022. (друго, измијењено издање)

 

   

 

 

Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.

 

Подаци су објављени за ниво Републике Српске и односе се на рад привредних субјеката регистрованих у подручју саобраћаја и веза за период од 2017. до 2021. године.

 

Билтен се састоји из два дијела. У првом дијелу су дата методолошка објашњења, а у другом дијелу табеле са пратећим графиконома.

 

Подаци су приказани према Класификацији дјелатности NACE Rev. 2, подручје H, у пет поглавља: општи преглед који обухвата збирне податке на нивоу подручја, жељезнички саобраћај, друмски саобраћај, пратеће и помоћне активности у саобраћају и поштанске активности.