Најчешћа питања
Више о Попису...                            

 

НОВО 

Публикације

О Попису

Прописи

Обрасци

Методологија

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

 

 

1. Зашто се спроводе Пописи?

 

Пописи се спроводе у сврху добијања тачних, квалитетних и међународно упоредивих статистичких података о становништву, домаћинствима и становима.

 

 

2. Да ли се у свим државама Попис спроводи у исто вријеме?

 

Пракса је да се Пописи спроводе сваке десете године или око године која завршава са нулом.

 

Попис становништва, домаћинстава и станова у земљама чланицама ЕУ спроведен је у 2011. години.

 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској/БиХ биће спроведен у 2013. години.

 

 

3. Који су међународни документи коришћени у припреми Пописа?

 

Попис је потпуно усклађен с међународним стандардима којима се утврђују заједничка правила у прикупљању података о становништву и становима те прописују дефиниције које су државе обавезне примијенити у својим Пописима како би се осигурала међународна успоредивост података, од којих су најважније:

 

 

  • Препоруке Конференције европских статистичара за пописе становништва и станова 2010. године припремљене у сарадњи с Економском комисијом УН-а за Европу и Статистичкoм канцеларијом  Европске уније - Еуростатом ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing" prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, 2006)

 

  • Регулатива 763/2008 Европског парламента и Вијећа Европске уније о пописима становништва и станова (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

 

  • Начела и препоруке Уједињених нација за пописе становништва и станова (Principles and Recommendations for Population and Housing Census, Revision 2, United Nations, New York, 2008).

 

 

 

4.  Која ће се дефиниција примјењивати у одређивању укупног броја становника?

 

У складу с међународним стандардима, за дефинисање укупног становништва примијењиваће се концепт уобичајеног мјеста становања. Према томе, укупним становништвом земље сматрају се сва лица која у тој земљи имају уобичајено мјесто становања.

 

Уобичајено мјесто становања је мјесто у којем лице живи и обично проводи свој дневни одмор, без обзира на привремену одсутност у сврху рекреације, одмора, обиласка пријатеља и родбине, посла, школе, лијечења или вјерског ходочашћа.

 

Временски период од једне године и намјера присутности/одсутности од најмање једне године основни је услов за укључивање или искључивање лицаиз укупног броја становника.

 

 

5. Који подаци се добијају Пописом?

 

Број становника и његов територијални размјештај, као и његова структура према географским, демографским, етничким, социјалним и економским карактеристикама.

 

Број домаћинстава и његов територијални размјештај, као и подаци о величини, типу, структури и генерацијском саставу породице; Број стамбених јединица према врсти и територијалом размјештају, а за станове обезбјеђује податке о величини, опремљености инсталацијама и податке о другим карактеристикама станова.

 

 

6. Да ли ће истовремено са Пописом становништва, домаћинства и станова бити спроведен и Попис пољопривреде?

 

У Попису се прикупљају подаци о домаћинствима која су користила пољопривредно земљиште у посљедњих 12 мјесеци до дана Пописа и/или на дан Пописа имају одређени број стоке, живине или кошница пчела, а користиће се у изради Адресара пољопривредних домаћинстава за потребе спровођења Пописа пољопривреде.

 

 

7. Када ће бити објављени први резултати Пописа?

 

Први резултати Пописа биће објављени у року од 90 дана од дана завршетка пописивања.

  

 

8. Јесу ли грађани обавезни да учествују у Попису?

 

Лице обухваћено Пописом дужно је да на сва питања у пописним обрасцима да тачне и потпуне одговоре.

  

 

9.   Шта ако се особа не затекне код куће у вријеме Пописа?

 

Податке за одсутну особу може дати и члан домаћинства који је присутан и којем су подаци најбоље познати. Ако је одсутно цијело домаћинство, пописивач ће у сандучету за пошту домаћинства оставити обавјештење о поновном доласку или на видљивом мјесту на којем га члановидомаћинства могу наћи. Пописивач се обавезно мора придржавати времена доласка које је уписао у образац.

  

 

10.  Јесу ли лични подаци који су прикупљени у Попису службена тајна?

 

Заштита личних података обављаће се у складу са Законом о заштити личних података ("Службени гласник БиХ", број 49/06) и Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).

 

Пописивачи и сва друга лица која обављају послове у вези с пописом дужни су да чувају трајно као службену тајну све податке прикупљене од појединаца који се односе на њихове личне, породичне и имовинске прилике.

 

 

11.  Шта се ради с обрасцима када се унесу сви подаци?

 

Након завршетка уноса пописних података, пописна грађа се уништава.

 

 

12.  Који су све учесници у Попису?

 

У оквиру свог дјелокруга послова утврђених законом у извршењу појединих послова Пописа поред Републичког завода за статистику учествују:

 

а) Министарство правде

 

б) Министарство унутрашњих послова

 

в) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

г) Остала министарства и други републички органи управе

 

д) Органи јединица локалне самоуправе