Правосуђе

 

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ПРАВОСУЂА:

 

 

МАЛОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

 

 

 

 

ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика правосуђа у оквиру Сектора статистике становништва, образовања, социјалних статистика и правосуђа обухвата: податке о пријављеним, оптуженим и осуђеним малољетним и пунољетним лицима у Републици Српској.

 

Подаци о учињеним кривичним дјелима достављају се путем статистичких извјештаја.

 

Статистичке извјештаје попуњавају и достављају тужилаштва након завршеног кривичног поступка, те окружни и основни судови након првостепене правоснажне пресуде.

 

Јединица посматрања је лице, односно малољетни или пунољетни учинилац кривичног дјела.

 

Подаци се прикупљају мјесечно, вријеме посматрања је календарска година, а периодика истраживања је годишња.

 

Добијени подаци приказују се за малољетна и пунољетна лица. Разврстани су према полу, годинама старости, одлукама тужилаштва или суда према групама кривичних дјела, као и према изреченим кривичним санкцијама.