Методологија

 

 

Структура издатака за потрошњу прати се према међународној класификацији COICOP-a, која их разврстава на 12 главних група: (1) Храна и безалкохолна пића; (2) Алкохолна пића и дуван; (3) Одјећа и обућа; (4) Становање, електрична енергија, плин, вода и остали енергенти; (5) Намјештај, опрема за домаћинства и услуге у домаћинству; (6) Здравство; (7) Превоз; (8) Комуникације; (9) Рекреација и култура; (10) Образовање; (11) Угоститељске услуге и услуге смјештаја; и (12) Остали производи и услуге.

 

Узорак

 

Анкета о потрошњи домаћинстава се проводи на основу двоетапног стратификованог узорка, са пописним круговима као примарним и домаћинствима као секундарним јединицама избора. Изабрани узорак дијели се на 12 мјесечних подузорака једнаке величине, при чему су мјесечни подузорци дефинисани тако да осигурају тромјесечну вјеродостојност процјена тј. непристрасне и поуздане кварталне процјене.

 

Јединица посматрања

 

Јединица посматрања је свако домаћинство изабрано у узорак. Анкетом се не обухватају тзв. колективна домаћинства (домови за збрињавање и његу, болнице, самостани, манастири, студентски домови, интернати, затвори и сл.) у којима људи бораве трајно или годину и више непрекидно.

 

Метод анкетирања

 

Подаци се прикупљају континуирано 12 мјесеци (календарска година) путем следећа три упитника: Дневник набавки, Дневник о потрошњи из властите производње и Завршни интервју. Прва два дневника су попуњавали чланови домаћинства, док су анкетари методом интервјуа попуњавали Завршни интервју.

 

Референтни период

 

Референтни период је период за који се прикупљају информације. За податке који се исказују у Дневнику набавки и Дневнику о потрошњи из властите производње референтни период је 14 дана, док за су за податке који се прикупљају Завршним интервјуом референтни периоди различити, зависно од намјене издатака, и могу да буду један, три или дванаест посљедњих мјесеци прије спровођења интервјуа.

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ

 

  Дневник набавки АПД/1

  Дневник о потрошњи из властите производње АПД/1А

  Завршни интервју АПД/2

  Здравство и социјална укљученост МС

 

 

  Методолошки материјал и упутство за анкетаре

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ